Salgsbetingelser

Handelsbetingelser

§1 Generelt

§1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for GreenGrow IVS salg af varer udstillet over Internettet til privatkunder.

§1.2 Salgs- og leverings betingelserne gælder mellem parterne, i det følgende GreenGrow IVS og kunden, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

§2 Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer

§2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra GreenGrow IVS, og det fremgår skriftligt og utvetydigt, eller ved fremsendelse af faktura.

§2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber som kan indhentes af kunden før bestilling. Oplysninger herom kan være vejledende og, er kun bindende for GreenGrow IVS, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen eller fakturaen.

§2.3 GreenGrow IVS påtager sig intet ansvar, for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale af omhandlende udbudte produkter. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

§3 Priser

§3.1 Alt forekommende salg sker til den til enhver tid gældende prislister,der tages forbehold for tryk/tastefejl.

§3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.

§3.3 Ordre betales i DKK og er altid inklusiv 25 % moms, moms kan naturligvis fratrækkes, hvis købet er foretaget af virksomhed med gyldig virksomheds registrering (se nærmere i B2B salgs og leveringsbetingelser).

§3.4 Alle ordre sendes ud fra en given fragt rate som fremgår af det enkle produkt, der leveres fragtfrit ved køb over kr. 1.500 inkl. moms.

§4 Betaling

§4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver, som den sidste rettidig betalingsdag.

§4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden – medmindre GreenGrow IVS skriftligt meddeler kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til GreenGrow IVS, som om levering var sket til aftalt tid.

§4.3 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

§4.4 Følgende betalings former er tilgængelige hos GreenGrow IVS:

Bankoverførsel:

Filial: Nordea Erhverv

Reg nr. : 2510
Konto nr. : 3499-945-476

§4.5 Hvis betaling sker ved anvendelse af betalingskort eller Paypal, bliver handels beløbet først trukket ved afsendelse af ordre.

§5 Ejendomsret

§5.1 Den leverede vare forbliver GreenGrow IVS ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbene omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretnings forholdet er betalt af kunden.

§6 Levering

§6.1 GreenGrow IVS påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

§6.2 Måtte GreenGrow IVS af kommercielle, tekniske eller andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er virksomheden dog berettiget til at udskyde leverings datoen.

$6.3 Ikke alle varer i vores butik er lagervarer. Levering/afhentning vil normalt ske indenfor 2-7 hverdage. I nogle tilfælde kan der gå længere tid. Vi tager forbehold for trykfejl, samt udgåede og udsolgte varer. I disse tilfælde vil du få direkte besked via telefon eller e-mail. Ordrer bliver først faktureret ved afsendelse.

Hvis du selv ønsker at afhente varen, er dette muligt, når indbetaling er registreret og faktureret. Du skal efterfølgende afvente mail eller telefonisk kontakt, hvornår varen er klar til afhentning. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information på info@greengrow.dk.

§7 Forsinkelse

§7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at GreenGrow IVS er i en situation som angivet i § 9, udskydes leverings tidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 20 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

§7.2 GreenGrow IVS skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

§8 Risikoens overgang

8.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen er overgivet til kunden, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på GreenGrow IVS forretningssted/lager.

§8.1 I tilfælde af, at GreenGrow IVS ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået GreenGrow IVS, og varen er sat til kundens disposition.

§9 Force majeure

§9.1 GreenGrow IVS hæfter ikke for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor virksomhedens kontrol.

§9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelsehindringerne rammer GreenGrow IVS selv, eller en af GreenGrow IVS valgt underleverandør eller transportør.

§10 Mangler og reklamation

10.1 Ved levering skal kunden straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretnings brug kræver.

§10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden indenfor rimelig tid give GreenGrow IVS meddelelse herom.

§10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke GreenGrow IVS er ansvarlig, påtager GreenGrow IVS sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

§10.4 GreenGrow IVS er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod GreenGrow IVS kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilfælde.

§10.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.

§10.6 Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Varen skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, der skal vedhæftes kvittering for afsendelse. Såfremt varen tilbagesendes uden kvittering inddækkes fragtomkostninger ikke af Green Grow IVS, det forudsættes endvidere at der anvendes en fornuftig og forsvarlig fragt rate.

§11 Annullering og ændring af ordre

§11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leverings tidspunkt, skal aftales skriftligt pr. mail eller mundtligt pr. telefon, det skal dog bemærkes at ændring først er gyldig ved skriftlig bekræftigelse.

§11.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden.

§12 Fortrydelsesret

§12.1 Kunden har ingen fortrydelsesret med mindre andet er aftalt, og der ydes ingen returret på skaffevare.

§12.2 I det omfang kunden returnerer varen efter indgået aftale om fortrydelsesret, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil GreenGrow IVS overfor kunden har bekræftet, at de returnerende varer er modtaget i mangelfri stand.

§13 Produktansvar

§13.1 GreenGrow IVS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

§14 Fortrolighed og registrering

§14.1 Alle oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med handel eller tilmelding til vores nyhedsbreve, opbevares fortroligt og videregives ikke til tredjemand.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på greengrow.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:

E-mail adresse :

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos GreenGrow IVS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte i GreenGrow IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på greengrow.dk er GreenGrow IVS .

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til greengrow.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Som registreret hos GreenGrow har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GreenGrow.dk via e-mail info@greengrow.dk

Cookies

På greengrow.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, for her igennem at optimere besøget på greengrow.dk.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Webstatistik

Der anvendes webstatistik på greengrow.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Webstatistikken anvendes udelukkende med det formål, at kunne optimere greengrow.dk.